Algemene voorwaarden

Door een dienst bij Samen Inzicht te boeken, gaat de klant akkoord met de volgende voorwaarden:

1. Algemeen
1a. Deze voorwaarden gelden voor elke dienst uitgevoerd door Samen Inzicht en voor elke overeenkomst tussen de klant en Samen Inzicht.

1b. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1c. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1d. Samen Inzicht en de klant zullen, als punt 1c van toepassing blijkt te zijn, in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige cq. vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2. Gezondheid en verantwoordelijkheid van het dier:
2a. Samen Inzicht stelt geen diagnoses en de overeengekomen dienst dient nimmer ter vervanging van de behandeling van een dierenarts. 

2b. De klant is en blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij doet met de informatie, adviezen en tips die door Samen Inzicht versterkt worden.

2c. De klant is en blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van het dier.

2d. De klant is en blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar leerproces. De overeengekomen dienst heeft als doel om naar een oplossing toe te werken, maar de klant draagt hier ten alle tijden zelf zorg voor.

2e. De overeengekomen dienst heeft nimmer als doel om enkel het gedrag van het dier te veranderen. Bij elke dienst wordt er een beroep gedaan het aandeel van de klant in de situatie.

3. Resultaat van de geleverde dienst:
3a. Samen Inzicht biedt geen garanties. Het resultaat van de overeengekomen dienst hangt volledig af van wat de klant doet met de informatie en adviezen die Samen Inzicht heeft verstrekt.

4. Betaling en tariefstelling
4a. De betaling vindt vooraf de dienst worden uitgevoerd. 

4b. De betaling dient digitaal (via betaalverzoek of overschrijving) voldaan worden tenzij anders overeen gekomen.

4c. De tarieven van de diensten zijn terug te vinden op de website (www.samen-inzicht.nl). Bij boeking van een dienst gaat de klant akkoord met het tarief behorend bij de dienst.

4d. Samen Inzicht is gerechtigd om de hoogte van het tarief aan te passen, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeengekomen dienst.

5. Reiskostenvergoeding
5a. De klant en Samen Inzicht treden bij het sluiten van de overeenkomst in overleg over de locatie waar de overeengekomen dienst uitgevoerd zal worden.

5b. Indien de klant Samen Inzicht ter plaatse op locatie de overeengekomen dienst laat uitvoeren, betaald de klant, naast het tarief van de dienst, ook een reiskostenvergoeding.

5c. De reiskostenvergoeding is terug te vinden op de website www.samen-inzicht.nl

6. Ontevredenheidsprocedure
6a. Indien de klant ontevreden blijkt te zijn met de overeengekomen dienst, laat de klant dat binnen 14 dagen na uitvoering weten per mail (samen-inzicht@hotmail.com). Uitsluitend schriftelijke klachten worden in behandeling genomen.

6b. Samen Inzicht treedt vervolgens in overleg om samen naar tevredenheid een overeenkomst te sluiten met als doel om de situatie voor beide partijen op te lossen.

6c. In geen geval vindt er restitutie (terugbetaling) plaats.

7. Aansprakelijkheid:
7a. De klant is ten alle tijden verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade/verwondingen die het dier tijdens de uitvoering van de overeengekomen dienst toebrengt aan andere mensen, dieren of voorwerpen.

7b. Samen Inzicht kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade/verwondingen die onopzettelijk worden toegebracht (door welk persoon dan ook) aan de klant en het dier voorafgaand, tijdens of na afloop van de overeengekomen dienst.

7c. Samen Inzicht draagt zelf ten alle tijden verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid.

7d. Desalniettemin is Samen Inzicht ten alle tijden gerechtigd om de klant aansprakelijk te stellen voor eventuele schade/verwondingen die door de klant of het dier worden toegebracht aan Samen Inzicht en de voorwerpen die in het eigendom zijn van Samen Inzicht.

8. Afzeggen/annuleren van een dienst:
8a. De afgesproken dienst kan geannuleerd worden. De klant dient de dienst uiterlijk een week voor de vastgelegde datum van de uitvoering van de dienst te communiceren naar Samen Inzicht via de mail, telefonisch of via Whatsapp.

8b. Indien de afzegging minder dan 24 uur voor aanvang van de uitvoering van de overeengekomen dienst gecommuniceerd wordt door de klant, brengt Samen Inzicht 100% van het tarief van de afgesproken dienst in rekening bij de klant.

8c. Indien Samen Inzicht verhinderd is en de afgesproken dienst moet afzeggen, wordt er zo snel mogelijk een nieuwe afspraak gemaakt.

9. Privacy

9a. Beide partijen – zowel klant als Samen Inzicht – zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij hebben verkregen voor, tijdens en na afloop van de uitgevoerde dienst. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.

9b. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, Samen Inzicht gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Samen Inzicht zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Samen Inzicht niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

9c. Indien de klant akkoord gaat met het aanleveren van een review zal deze worden geplaatst wordt op de website en openbare social mediakanalen van Samen Inzicht.

10. Toepasselijkheid
10a. Op elke overeenkomst tussen Samen Inzicht en de klant is Nederlands recht van toepassing.

10b. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Samen Inzicht en de klant worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank van het arrondissement waarin Samen Inzicht is gevestig7

Gratis e-book

In 5 stappen een betere verbinding met je dier